Pulsul lunii aprilie

Precizări privind completarea anexei 8D la Declaraţia VEN 12

 

Serviciul Fiscal de Stat precizează1 că, potrivit art. 87 alin. (11) din CF, întreprinderile micro, mici şi mijlocii pot achita impozitul pe venit calculat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost plătite dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul obţinut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv. Alegerea opţiunii de aplicare a acestor prevederi se va face concomitent cu raportarea obligaţiilor pentru perioada fiscală respectivă. Astfel, pentru anul 2023, alegerea se va efectua prin completarea Declaraţiei VEN 12 pentru acest an.

 

La prezentarea Declaraţiei VEN 12 pentru perioada fiscală 2022, agenţii economici care aplică prevederile art. 87 alin.  (11) din CF nu sunt obligaţi să prognozeze achitarea impozitului pe venit în rate, fiind permisă atât reflectarea în anexa 8D a indicatorului „0” (zero), cât şi necompletarea acesteia.

 

De menţionat că prin prezentarea declaraţiei fiscale corectate pentru anul 2022 nu poate fi ales pentru anul 2023 regimul specificat în art. 87 alin. (11) din CF.

 

Comentarii la acest subiect sunt oferite în revistă2.

 

Indemnizaţia de maternitate: reglementări noi

 

Prin HG nr. 189/20233 au fost operate modificări în Regulamentul aprobat prin HG nr. 108/20054. Principalele dintre acestea prevăd:

■ posibilitatea calculării indemnizaţiei de maternitate din venitul asigurat al soţului dacă acesta confirmă stagiul de cotizare necesar (temei: noul pct. 461);

■ plata indemnizaţiei de maternitate pentru perioada în care femeia a obţinut venit asigurat (temei: noua redacţie a pct. 66).

 

Comentarii la acest subiect sunt oferite în revistă5.

 

Formulare noi pentru utilizare în activitatea independentă

 

Prin Legea nr. 356/20226, de la 1 iulie 2023, va fi simplificat mecanismul de raportare pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă, reglementat în capitolul 102 din titlul II al Codului fiscal. În special, se va renunţa la obligativitatea prezentării Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma AI 17).

 

Pentru a aduce cadrul normativ în concordanţă cu noile prevederi ale legislaţiei fiscale, SFS a propus spre consultare publică proiectul de ordin7 prin care se aprobă:

■ formularul tipizat „Registrul de evidenţă a procurărilor de produse de la persoane fizice-cetăţeni în cadrul desfăşurării activităţii independente”;

■ instrucţiunea privind completarea registrului nominalizat, potrivit căreia procurările urmează a fi înregistrate în registru până la expunerea acestora pentru vânzare, iar la încheierea anului calendaristic, nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor, contribuabilul este obligat să prezinte registrul pe suport de hârtie la SFS;

■ formularul tipizat „Avizul de plată a impozitului pe venit din activitatea independentă”, destinat calculării obligaţiei fiscale a contribuabilului.

 

Noi reglementări legislative privind parcurile IT

 

Prin Legea nr. 73/20238 vor fi operate modificări în Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr. 77/2016. Principalele dintre acestea prevăd:

■ posibilitatea desfăşurării activităţii rezidenţilor parcului IT prin intermediul angajaţilor care prestează munca la distanţă pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau în afara acestuia (temei: noua redacţie a art. 7 alin. (4));

■ obligativitatea rezidenţilor parcului IT, care au aplicat regimul special de impozitare cel puţin o lună pe parcursul unui an calendaristic, de a efectua verificarea îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea şi menţinerea statutului de rezident şi a prezenta rezultatele acesteia (temei: completarea la art. 18 alin. (1));

■ retragerea statutului de rezident în cazul în care se constată că acesta nu îndeplineşte cel puţin unul dintre indicatorii respectivi (temei: modificarea la art.  19 alin.  (1) lit. e)).

 

Precizări ale SFS privind aplicarea ştampilei

 

Serviciul Fiscal de Stat precizează9 că întreprinderile şi întreprinzătorii nu sunt obligaţi să deţină şi să aplice ştampile proprii. În cazul în care legislaţia prevede aplicarea ştampilei, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de către persoana împuternicită. Aplicarea ştampilei, inclusiv pe facturile fiscale, nu  este obligatorie pentru persoanele juridice de drept privat, precum şi pentru persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător şi/sau profesională. Semnăturile pe documentele primare se confirmă, după caz, prin ştampile doar în cazul autorităţilor publice.

 

Comentarii la acest subiect sunt oferite în revistă10.

 


1 sfs.md/ro/stiri/aspecte-privind-completarea-anexei-8d-la-declaratia-forma-ven12

 

2 Vezi p. 7, 19, 52.

 

3 Vezi p. 111.

 

4 Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

 

5 Vezi p. 79.

 

6 Legea pentru modificarea unor acte normative.

 

7 sfs.md/uploads/decisionprocessannouncement/99/document/proiectpdf-642e9e5d915e1.pdf

 

8 MO nr. 127-129/14.04.2023, în vigoare de la 14.05.2023.

 

9 sfs.md/ro/stiri/precizarile-sfs-referitor-la-aplicarea-stampilei-pe-inscrisuri-de-orice-natura

 

10 Vezi p. 58.