Pulsul lunii mai

Noi reglementări privind stingerea obligaţiilor fiscale

 

Prin HG nr. 279/20231 au fost operate modificări în Regulamentul privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti (în continuare – Regulament)2. Principalele dintre acestea prevăd:

■ stabilirea pentru contribuabili a dreptului de a solicita restituirea mijloacelor băneşti nu numai la conturile bancare, dar şi/sau la conturile de plăţi ale acestora, extinderea ariei de aplicare a restituirii la taxa de stat şi amenzile contravenţionale/penale (temei: pct. 1 din Regulament);

■ efectuarea restituirii mijloacelor băneşti nu doar în baza cererii contribuabilului, ci şi la iniţiativa SFS în cazul în care mijloacele respective au fost încasate eronat de acesta (temei: noua redacţie a pct. 4 din Regulament);

■ excluderea restricţiei privind folosirea3 excedentului sumelor plătite în plus sau care urmează a fi restituite în contul stingerii obligaţiilor fiscale ulterioare de acelaşi tip. În schimb, este stabilit că o astfel de stingere se permite în limita termenului de prescripţie, cu excepţia mijloacelor încasate eronat de SFS (temei: pct. 7 din Regulament);

■ posibilitatea depunerii la SFS a cererii privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti, semnate olograf sau electronic, ori prin intermediul Sistemului informaţional al SFS (temei: pct. 11 din Regulament);

■ excluderea din conţinutul cererii a câmpului în care trebuia indicată subdiviziunea contribuabilului (temei: pct. 11 subpunctele 7) şi 8) din Regulament);

■ excluderea obligativităţii anexării şi, ca urmare, anexarea la cerere, doar după caz, a copiilor documentelor de plată şi/sau ale altor documente confirmative, precum şi a documentelor care confirmă dreptul la restituire (temei: pct. 15 din Regulament);

■ efectuarea în mod automat de sistem a compensării sumelor plătite în plus în cazul constatării concomitente a restanţelor şi plăţilor în plus la plăţile de bază şi majorările de întârziere în cadrul aceleiaşi clasificaţii economice şi localităţi (temei: noua redacţie a pct. 27 din Regulament);

■ restituirea la iniţiativa SFS a mijloacelor băneşti încasate eronat de acesta, prin întocmirea documentelor de plată conform modului stabilit de MF (temei: noul pct. 291 din Regulament);

■ expunerea în redacţie nouă a anexelor nr. 14 şi nr. 25 la Regulament;

■ majorarea cu 5 puncte a ratei de bază, aplicate de BNM la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, la calcularea dobânzii pentru sumele nerestituite în termen (temei: pct. 4 din anexa nr. 36 la Regulament).

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale pot fi accesate pe pagina web a SFS

 

Serviciul Fiscal de Stat informează7 că, pentru comoditatea contribuabililor, precum şi pentru facilitarea accesului acestora la informaţia din domeniul fiscal, pe pagina web www.sfs.md au fost plasate deciziile autorităţilor administraţiei publice locale (AAPL) prin care au fost aprobate cotele impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023. Informaţia respectivă se regăseşte în meniul Legislaţie, pagina Acte emise de către AAPL, şi, în afară de deciziile propriu-zise, conţine:

■ cotele impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar;

■ cotele taxelor locale, cu excepţia celor prevăzute la art. 297 alin. (6) din CF.

 

Deciziile respective sunt disponibile, de asemenea, în Registrul de stat al actelor locale pe pagina web www.actelocale.gov.md.

 

O nouă modificare în Codul fiscal

 

Parlamentul a aprobat în lectură finală Legea nr. 106/20238 prin care este completat art. 129 pct. 13) din CF. Astfel, suma neachitată a obligaţiei fiscale în cuantum de până la 100 de lei nu se va considera restanţă faţă de bugetul public naţional inclusiv şi în scopul radierii gospodăriilor ţărăneşti inactive din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi din Registrul fiscal de stat.

 

Certificarea sumelor TVA nerestituite pentru mărfurile
exportate: reglementări noi

 

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat şi a prezentat pentru consultare publică9 proiectul prin care vor fi operate modificări în Ordinul SFS nr. 131/201710. Acestea concretizează modul de solicitare şi de eliberare a certificatelor privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate (în continuare – certificat) şi prevăd:

■ eliberarea certificatelor la solicitarea agenţilor economici, înregistraţi ca plătitori ai TVA, sau a Serviciului Vamal. Certificatele vor putea fi solicitate prin una dintre următoarele opţiuni: pe suport de hârtie – la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat sau în format electronic – prin intermediul poştei electronice mail@sfs.md (temei: noua redacţie a pct. 2 din Ordinul nr.  131/2017);

■ aprobarea certificatelor de către şeful/şeful adjunct al Direcţiei generale control, în termen ce nu va depăşi 3 zile lucrătoare din data solicitării, şi eliberarea acestora pe suport de hârtie (autentificate prin aplicarea ştampilei SFS) sau în format electronic la adresa de e-mail a solicitanţilor (temei: noua redacţie a pct. 3 din Ordinul nr. 131/2017);

■ expunerea în redacţie nouă a anexei nr. 111 la Ordinul nr. 131/2017.

 

Comentarii la acest subiect sunt oferite în prezentul număr al revistei12.

 

Guvernul a aprobat modul de implementare a noului Cod vamal

 

Prin HG nr. 92/202313 a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021. În acesta se regăsesc prevederile referitoare la eliberarea, suspendarea, retragerea, modificarea şi anularea autorizaţiei de operator economic autorizat; originea mărfurilor şi valoarea acestora în scopuri vamale; regulile generale privind statutul vamal, plasarea mărfurilor sub un regim vamal, acordarea liberului de vamă şi dispunerea de mărfuri; punerea mărfurilor în libera circulaţie şi scutirea de drepturile de import; procedurile vamale speciale; formele specifice de control vamal etc.

 

Regulamentul menţionat va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, concomitent cu noul Cod vamal.

 

Comitetele de audit sunt obligatorii pentru entităţile de interes public

 

De la data de 2 iunie 2023 va intra în vigoare Legea nr. 70/202314 care are drept scop eficientizarea activităţii de audit în cadrul entităţilor de interes public. Astfel, vor fi operate modificări în Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.  135/2007, Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246/2017, Legea privind auditul situaţiilor financiare nr. 271/2017. Potrivit noii legi, entităţile menţionate urmează să constituie în mod obligatoriu comitete de audit care vor funcţiona conform prevederilor legislaţiei, statutului societăţii şi regulamentului comitetului de audit al societăţii.

 

Atenţionăm, de asemenea, că prin HG nr. 210/202315 a fost aprobat Regulamentul privind selectarea candidaţilor pentru funcţia de membru al comitetului de audit pentru entităţi de interes public cu capital de stat şi al comisiei de cenzori/cenzorului întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral/majoritar de stat şi condiţiile de remunerare a acestora.

 


1 MO nr. 165–167/15.05.2023.

 

2 Aprobat prin HG nr. 235/2017.

 

3 În cazul nedepunerii de către contribuabili a cererii de restituire.

 

4 Cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti.

 

5 Decizia privind compensarea obligaţiei fiscale.

 

6 Calculul dobânzii.

 

7 sfs.md/ro/stiri/deciziile-privind-cotele-impozitelor-si-taxelor-locale-aprobate-de-aapl-pentru-anul-2023-publicate-pe-pagina-web-a-sfs

 

8 Legea cu privire la modificarea articolului 129 din Codul fiscal nr. 1163/1997.

 

9 sfs.md/uploads/decisionprocessannouncement/101/document/proiectpdf-6453c2a3d7478.pdf

 

10 Ordin cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate.

 

11 Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate.

 

12 Vezi p. 37.

 

13 MO nr. 93–96/21.03.2023.

 

14 Legea pentru modificarea unor acte normative (Vezi p. 105).

 

15 MO nr. 170–171/19.05.2023.