Сегодня: Среда 23 июня 2021 | EUR: 21.3729 | USD: 17.9703
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2010
Главная » Архив журнала » № 1, 2010 » ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2010

I. Dispoziţii generale

1. Întru executarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010 şi altor acte normative, Ministerul Finanţelor informează despre particularităţile de achitare şi evidenţă prin sistemul trezorerial al veniturilor bugetului public naţional în anul 2010.

Bugetul public naţional reprezintă un sistem unitar de bugete şi fonduri, cuprinzînd veniturile: bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Veniturile bugetului de stat includ: veniturile de bază, granturile pentru proiectele finanţate din surse externe, veniturile fondurilor speciale şi mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat.

Veniturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale includ: veniturile de bază, granturile pentru proiectele finanţate din surse externe, veniturile fondurilor speciale şi mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat includ: contribuţii de asigurări sociale, transferuri din bugetul de stat, alte încasări în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală includ: mijloacele obţinute din primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, transferurile de la bugetul de stat, alte încasări în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

2. Pentru asigurarea evidenţei încasărilor veniturilor bugetului public naţional, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor utilizează Registrul conturilor trezoreriale de încasări, elaborat în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

3. Registrul conturilor trezoreriale de încasări conţine conturile trezoreriale de încasări ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. În cazul modificării actelor legislative şi normative, Ministerul Finanţelor va actualiza Registrul conturilor trezoreriale de încasări.

4. Registrul conturilor trezoreriale de încasări se transmite de către Ministerul Finanţelor: Băncii Naţionale a Moldovei şi băncilor comerciale, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, care ulterior este transmis organelor subordonate pentru călăuză în activitate.

5. Conform prevederilor art. 5, alin. (29) şi art. 7, alin. (5) din Titlul I al Codului fiscal, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale, în care se află sediul central, plătesc impozite şi taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier) la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la sediul subdiviziunilor. Astfel, la întocmirea ordinelor de plată în rubrica „codul fiscal al plătitorului” se va indica: codul fiscal al plătitorului/contribuabilului, urmat prin bară “ / “ de codul subdiviziunii pentru care se efectuează plata.

6. Responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de plată şi virarea plăţilor la bugetul public naţional sînt plătitorii / contribuabilii.

7. Responsabili de corectitudinea transmiterii documentelor de plată în formă electronică sînt băncile deservente ale plătitorilor.

8. Sumele achitate incorect şi înregistrate în conturile bancare ale Trezoreriei de Stat şi trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, se reflectă la capitolul 124§00 „Încasări neidentificate” a clasificaţiei veniturilor bugetare.

9. Responsabili de descifrarea sumelor (cu excepţia încasărilor incorecte a veniturilor fondurilor speciale şi mijloacelor speciale, proiectelor investiţionale) reflectate la capitolul 124§00 „Încasări neidentificate” sînt beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3) de comun cu trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.

10. În cazul reflectării incorecte a încasărilor în fondurile speciale şi a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice, responsabili de identificarea sumelor reflectate la capitolul 124§00 „Încasări neidentificate” sînt instituţiile publice respective de comun cu trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.

11. În cazurile cînd la conturile bancare ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fondurilor speciale şi mijloacelor speciale sînt înregistrate încasări, care conform actelor legislative sau normative nu aparţin acestor bugete sau rechizitele bancare sînt indicate greşit, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor vor întocmi ordine de plată (cu excepţia încasărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat a căror ordine de plată sînt întocmite de către CNAS), pentru a efectua restituirea mijloacelor de la contul trezorerial de încasări 124§00 „Încasări neidentificate” la conturile bancare ale plătitorilor.

 

II. Veniturile bugetului de stat

12. Plăţile ce constituie venituri la componenta de bază a bugetului de stat, specificate în Anexa nr. 1 la prezenta circulară, se vor vira conform următoarelor rechizite bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul bancar: 33114001;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX.

 

XXX XX

XX

XXXX

I

II

III

I parte (5 semne)

– codul capitolului şi paragrafului veniturilor bugetului conform Clasificaţiei bugetare (Anexa nr.1);

II parte (2 semne)

– codul beneficiarului contului trezorerial de încasări (Anexa nr.3);

III parte (4 semne)

– codul statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM).

 

13. Contribuabilii înregistraţi în inspectoratele fiscale de stat ale municipiului Chişinău şi Bălţi, vor achita impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată (cap. 111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap. 111 §21) şi impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap. 111 §22) la contul bancar al bugetului de stat, iar în rubrica „codul fiscal al plătitorului” din ordinul de plată vor indica codul fiscal al plătitorului urmat prin bară “/“ de codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale, conform rechizitelor menţionate în punctul 12.

14. Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (cap. 115 §01) se va vira la contul bugetului de stat, cu excepţia agenţilor economici înregistraţi în UTA Găgăuzia, care vor vira taxa pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile punctului 35.

15. Accizele la mărfurile produse pe teritoriul Republicii Moldova şi supuse accizelor (cap. 115 §10–§18, §24) se vor vira de toţi contribuabilii la contul bugetului de stat, cu excepţia accizelor la mărfurile supuse accizelor (cap. 115 §10–§17) produse pe teritoriul UTA Găgăuzia, care vor vira accize în conformitate cu prevederile punctului 35.

16. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (cap. 115 §44) se va vira la contul bancar al bugetului de stat după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după locul vizei de reşedinţă a persoanei fizice – posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

17. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (cap. 115 §45) calculate conform art. 352 din Codul fiscal vor fi transferate de către contribuabili la contul bugetului de stat conform prevederilor punctului 12 (cu excepţia prevederilor p. 32 lit. d).

18. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cap. 115 §46) gestionată de Agenţia Naţională Transporturi Auto se va vira de toţi contribuabilii la contul bugetului de stat, cu indicarea conturilor trezoreriale de încasări conform Anexei nr. 1, iar transportatorii străini nerezidenţi ai Republicii Moldova, vor achita taxa nominalizată la contul trezorerial de încasări 115 46 00 0100 (cu excepţia prevederilor p. 32 lit. e).

19. Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto (cap. 115 §48) calculată conform art. 7.2 al Legii nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 privind fondul rutier va fi transferată de către agenţii economici la contul bugetului de stat conform prevederilor punctului 12.

20. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate (cap. 115 §55), achitată pentru licenţele eliberate conform art. 8 al Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se va vira la contul bugetului de stat, în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă.

21. Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol (cap. 122§50) se vor vira de către contribuabili la contul bugetului de stat, în dependenţă de localitatea unde este amplasat terenul.

22. Taxa de executare (cap. 122 §55) se va vira de către toţi contribuabilii la contul bugetului de stat, cont trezorerial de încasări 122 55 00 0100.

23. Plăţile în Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei (cap. 122 §58, 122 §59) vor fi transferate de către agenţii economici, care prestează servicii de telefonie mobilă, şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor la contul bugetului de stat, conform prevederilor punctului 12.

24. Plăţile în fondurile locale de susţinere socială a populaţiei (cap. 122 §60) vor fi transferate la contul bugetului de stat. La întocmirea ordinelor de plată de către agenţii economici care au subdiviziuni în rubrica „codul fiscal al plătitorului” se va indica: codul fiscal al plătitorului/contribuabilului, urmat prin bară “ / “ de codul subdiviziunii pentru care se efectuează plata.

25. Conform art. 29, alin. (2) al Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, plata în fondul de risc se va transfera la cap. 122§62, cu indicarea contului trezorerial de încasări 122 62 00 0100.

26. Amenzile aplicate de poliţia rutieră (cap. 123 §02), finanţată din contul bugetului de stat se virează la contul bugetului de stat, cu indicarea conturilor trezoreriale de încasări conform Anexei nr. 5. Persoanele străine nerezidente ale Republicii Moldova vor achita amenzile la contul trezorerial de încasări 123 02 00 0100.

27. Mijloacele din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică, care aparţine statului şi mijloacele din vînzarea pachetelor de acţiuni şi/sau părţilor sociale care aparţin statului (cap. 211 §01, 211 §03, 211 §05, 211 §09) se virează la contul bancar al bugetului de stat. În aceste cazuri, în contul trezorerial de încasări, format în conformitate cu prevederile punctului 12, în partea II se indică codul beneficiarului – inspectoratului fiscal în raza de deservire a căruia se află localitatea, unde este amplasat bunul supus privatizării sau vînzării, iar în partea III – codul statistic al localităţii respective.

28.  Mijloacele băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului (cap. 212 §01) se vor vira de plătitori la contul bugetului de stat, în dependenţă de localitatea unde este amplasat terenul.

29. Sumele aferente creditelor acordate de Ministerul Finanţelor se vor vira la contul bancar al bugetului de stat (vezi punctul 12), cu indicarea contului trezorerial menţionat în contractul de credit.

 

III. Achitarea drepturilor de import-export

şi a altor plăţi administrate de organele vamale

30. Persoanele juridice şi persoanele fizice, participanţi la activitatea economică externă achită obligaţiile vamale în avans (taxa pe valoarea adăugată, accize, taxe vamale, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale) la contul bugetului de stat, conform rechizitelor menţionate în punctul 12, cu indicarea contului trezorerial de încasări 116 15 20 0130 Drepturile de import-export achitate în avans”. Termenele şi modul de achitare a drepturilor de import-export sînt prevăzute în art. 124 şi 125 ale Codului vamal al Republicii Moldova.

31. Prin derogare de la prevederile punctului 30 se vor vira la contul bugetului de stat următoarele taxe:

a) taxa pentru asistenţa vamală în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale (cap. 116 §05), contul trezorerial de încasări – 116 05 20 0130;

b) plata – garanţie de la drepturile de import-export (cap. 116 §10), contul trezorerial de încasări – 116 10 20 0130;

c) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (cap. 115 §43) percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 115 43 20 0130;

d) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise (cap. 115 §45), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 115 45 20 0130;

e) taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cap. 115 §46), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, cont trezorerial de încasări – 115 46 20 0130;

f) taxa pentru gazul lichefiat importat (cap. 115 §48), contul trezorerial de încasări – 115 48 20 0130.

32. Plata pentru importul mărfurilor care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului şi plata pentru ambalajul din plastic şi/sau „tetra-pack” care conţine produse, percepute în conformitate cu prevederile Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului se vor vira de către plătitorii vamali în Fondul Ecologic Naţional, cu indicarea rechizitelor bancare în conformitate cu prevederile punctului 33 la contul trezorerial de încasări – 4501 161 03 0284 01.

 

IV. Veniturile fondurilor speciale, mijloacelor speciale, proiectelor finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat

33. Plăţile în fondurile speciale, plăţile aferente mijloacelor speciale, proiectele finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, se vor vira la următoarele rechizite bancare:

Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat. Denumirea instituţiei publice beneficiare;

Codul fiscal: codul fiscal al instituţiei publice beneficiare;

Contul bancar: 3359502;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial: XXXX XXX XX XXXX XX

 

XXXX

XXX XX

XXXX

XX

I

II

III

IV

I parte (4 semne)

– codul contului de bilanţ al Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor;

II parte (5 semne)

– capitol/paragraf pentru venituri;

III parte (4 semne)

– codul titularului fondului special/codul instituţiei publice beneficiară de mijloace speciale;

IV parte (2 semne)

– codul, care conţine informaţia referitor la clasificaţia bugetară (funcţională, organizaţională B), codul fondului special/tipului de mijloace speciale, codul donatorului extern.

 

34. Începînd cu 1 ianuarie 2010 fondul naţional pentru susţinerea ştiinţei va fi integrat la partea de cheltuieli a componentei de bază a bugetului de stat.

 

V. Veniturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

35. Plăţile ce constituie veniturile componentei de bază a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, specificate în Anexa nr. 2 la prezenta circulară, se vor vira conform următoarelor rechizite bancare:

Beneficiar: Denumirea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor (Anexa nr. 4)

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul bancar: Anexa nr. 4;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX

 

XXX XX

XX

XXXX

I

II

III

I parte (5 semne)

– codul capitolului şi paragrafului veniturilor bugetului conform Clasificaţiei bugetare (Anexa nr.2);

II parte (2 semne)

– codul beneficiarului contului trezorerial de încasări (Anexa nr.3);

III parte (4 semne)

– codul statistic al localităţii contribuabilului sau subdiviziunii conform CUATM.

 

36. Taxele locale şi alte plăţi prevăzute în fiecare teritoriu în parte, conform Titlului VII „Taxele locale” şi Titlului VIII „Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi altor acte legislative şi normative, se vor vira integral la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.

37. Contribuabilii, cu excepţia celor înregistraţi în inspectoratele fiscale de stat pe municipiul Chişinău şi Bălţi, vor vira impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată (cap. 111 §20), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (cap. 111 §21) şi impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate (cap. 111 §22) la conturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale respective, iar în rubrica „codul fiscal al plătitorului” din ordinul de plată vor indica codul fiscal al plătitorului urmat prin bară “ / “ de codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale, conform rechizitelor menţionate în punctul 35.

38. Contribuabilii înregistraţi în Inspectoratul Fiscal UTA Găgăuzia vor achita integral taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul UTA Găgăuzia (cap. 115 §01) la bugetul central al UTA Găgăuzia (contul bancar al Trezoreriei Teritoriale Comrat – Anexa nr. 4).

39. Accizele la mărfurile supuse accizelor, produse pe teritoriul UTA Găgăuzia (cap. 115 §10, cap. 115 §11, cap. 115 §12, cap. 115 §13, cap. 115 §14, cap. 115 §15, cap. 115 §16 şi cap. 115 §17) se vor vira de contribuabilii înregistraţi în UTA Găgăuzia integral la bugetul central al UTA Găgăuzia (contul bancar al Trezoreriei teritoriale Comrat – Anexa nr. 4).

40. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate (cap. 115 §55) achitată pentru licenţele eliberate de autoritatea publică locală UTA Găgăuzia şi plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare (cap. 115 §57) se vor vira la conturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale respective, în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă, autorizări şi certificate.

41. Taxa pentru patenta de întreprinzător, precum şi plata pentru prelungirea termenului de valabilitate a patentei de întreprinzător (cap. 121 §37), se vor vira de toţi contribuabilii integral la conturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale respective, în dependenţă de localitatea posesorului patentei de întreprinzător.

42. Amenzile aplicate de poliţia rutieră (cap. 123 §02), finanţată din contul bugetelor raionale, bugetul municipal Chişinău, bugetul municipal Bălţi şi bugetul central al UTA Găgăuzia, se vor vira integral la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective (conform Anexelor nr. 4 şi nr. 5).

43. Mijloacele din privatizarea şi vînzarea bunurilor proprietate publică care aparţine unităţilor administrativ-teritoriale şi mijloace din vînzarea încăperilor nelocuibile (cap. 211 §01, 211 §02, 211 §03, 211 §05 şi 211 §06), se vor vira respectiv la conturile bugetelor raionale, municipale Chişinău, Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia sau bugetelor locale. În aceste cazuri, în contul trezorerial de încasări, format în conformitate cu prevederile punctului 35, în partea II se va indica codul inspectoratului fiscal în raza de deservire a căruia se află localitatea unde este amplasat bunul supus privatizării sau vînzării, iar în partea III – codul statistic al localităţii respective.

44. Mijloacele băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (cap. 212 §02) se vor vira de plătitori la contul bugetului UAT, în dependenţă de localitatea unde este amplasat terenul.

45. Contribuabilii care au subdiviziuni (punctul 5), pentru onorarea obligaţiilor faţă de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (pe plăţile specificate în Anexa nr. 2), în rubrica „codul fiscal al plătitorului” din ordinul de plată vor indica codul fiscal al plătitorului urmat prin bară “/” de codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale.

46. Plăţile în fondurile speciale, plăţile aferente mijloacelor speciale, proiectele finanţate din surse externe şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se vor vira la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor (Anexa nr. 4), cu indicarea conturilor trezoreriale de încasări (15 semne), avînd următoarea structură (vezi punctul 33):

 

XXXX

XXX XX

XXXX

XX

I

II

III

IV

 

VI. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat

47. Plăţile ce constituie venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS), specificate în Anexa nr. 6, se vor vira de contribuabili la următoarele rechizite bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul bancar: 331701;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX 85 XXXX.

48. Contul trezorerial de încasări pentru achitarea sumelor ce constituie venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat va fi format din trei părţi (11 semne), precum urmează:

 

XXX XX

85

XXXX

I

II

III

I parte (5 semne)

– codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei veniturilor (Anexa nr. 6);

II parte (2 semne)

– codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (CNAS);

III parte (4 semne)

– codul statistic al localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului şi luat la evidenţă de organul fiscal.

 

VII. Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

49. Plăţile ce constituie venituri ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM), specificate în Anexa nr. 7, se vor vira de contribuabili la următoarele rechizite bancare:

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Contul bancar: 331891;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX 25 XXXX.

50. Contul trezorerial de încasări pentru achitarea sumelor ce constituie venituri ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală este format din trei părţi (11 semne), precum urmează:

 

XXX XX

25

XXXX

I

II

III

I parte (5 semne)

– codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare (Anexa nr. 7);

II parte (2 semne)

– codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (CNAM);

III parte (4 semne)

– codul statistic al localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului şi luat la evidenţă de organul fiscal.

 

VIII. Stingerea obligaţiilor bugetului public naţional prin compensare, trecerea plăţilor de la un tip de plată la altul şi restituirea plăţilor la conturile curente ale contribuabililor

51. Pentru stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile curente ale contribuabililor, demersurile privind corectarea sau restituirea plăţilor vor fi îndreptate nemijlocit beneficiarilor conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3), respectiv organelor fiscale teritoriale, Serviciului Vamal, caselor teritoriale de asigurări sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

52. Controlul şi responsabilitatea pentru corectitudinea de stingere a obligaţiei fiscale/vamale prin compensare precum şi restituirea mijloacelor la contul contribuabilului, se atribuie: Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, CNAS, CNAM şi instituţiilor publice.

53. Documentele privind stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, trecerea plăţilor de la un tip de plată la altul şi restituirea plăţilor la conturile contribuabililor se vor prezenta de către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări Trezoreriei de Stat şi trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, pînă la data de 25 decembrie a anului curent.

54. Modul de întocmire şi executare a documentelor aferente stingerii obligaţiilor fiscale prin compensare, trecerea plăţilor de la un tip de plată la altul şi restituirea plăţilor la contul contribuabililor pentru CNAS şi CNAM, se va efectua în conformitate cu regulamentele cu privire la modul de gestionare a veniturilor respective prin sistemul trezorerial.

Plăţile administrate de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

55. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat se vor efectua în baza cererilor contribuabililor depuse la organele fiscale teritoriale.

 

Plăţile administrate de către Serviciul Vamal

56. Stingerea obligaţiilor vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către Serviciul Vamal se vor efectua în baza cererilor contribuabililor depuse la Serviciul Vamal.

Plăţile administrate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale

57. La stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor în partea ce ţine de contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, se vor aplica suplimentar şi prevederile Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

58. Plăţile administrate de CNAS achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la casele teritoriale de asigurări sociale respective.

59. În cazul stingerii de către contribuabili a datoriilor istorice faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în documentele de plată, în mod obligatoriu, se indică perioada pentru care se achită plata respectivă.

 

Plăţile administrate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină

60. Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia cap.113&01, 123&01 şi 123&07, care se administrează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat), achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la CNAM.

 

Plăţile fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice

61. Sumele aferente fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice achitate în plus sau incorect, se restituie în baza solicitărilor ce se depun de către plătitori nemijlocit la instituţiile publice beneficiare, cu anexarea documentelor justificative.

 

IX. Reglementări privind transferul de credit şi efectuarea plăţilor în numerar

62. Contribuabilii vor onora obligaţiile faţă de bugetele respective, utilizînd documentele de plată, perfectate conform cerinţelor şi prevederilor:

a) Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 373 din 15 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181/643 din 30.12.2005);

b) Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 200 din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 120–123/441 din 04.08.2006).

63. Pentru a asigura corectitudinea încasării plăţilor la bugetul public naţional băncile comerciale vor asigura controlul corectitudinii întocmirii documentelor de plată în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi legislaţia în vigoare.

64. Băncile comerciale vor asigura controlul corespunderii conturilor trezoreriale de încasări, indicate în documentele de plată cu Registrul conturilor trezoreriale de încasări, iar a codurilor fiscale şi denumirilor plătitorilor cu Registrul fiscal de stat (plasat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în mediul internet pe adresa: www.fisc.md).

65. În cazurile cînd la primirea documentelor de plată se vor depista greşeli în rechizitele bancare (contul bancar, codul fiscal, codul subdiviziunii, denumirea plătitorului, contul trezorerial de încasări, destinaţia plăţii), băncile comerciale sînt obligate să remită plătitorului documentele de plată fără executare.

 

X. Dispoziţii finale

66. Prevederile prezentei circulare se aduc la cunoştinţa tuturor contribuabililor, prin intermediul organelor abilitate cu dreptul de colectare şi administrare a veniturilor bugetului public naţional.

67. Prezenta circulară se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor pe adresa: www.mf.gov.md.

68. Începînd cu 1 ianuarie 2010, se abrogă circulara Ministerului Finanţelor nr. 07/1-1-6/160 din 09 decembrie 2008 „Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2009”, cu modificările ulterioare.

69. La prezenta circulară se anexează:

Anexa nr. 1 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat”;

Anexa nr. 2 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale”;

Anexa nr. 3 „Beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări”;

Anexa nr. 4 „Conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Misterului Finanţelor pentru încasarea plăţilor în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale”;

Anexa nr. 5 „Conturile trezoreriale de încasări pentru virarea amenzilor aplicate de poliţia rutieră”;

Anexa nr. 6 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat”;

Anexa nr. 7 „Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.

 

Ministrul finanţelor                                                                                Veaceslav NEGRUŢA

Nr. 07/1-6/161. Chişinău, 15 decembrie 2009.

 

Anexa nr.1

 

Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul bancar: 33114001;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX, unde:

XXX XX

– codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare;

XX

– codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3);

XXXX

– codul statistic al localităţii unde este amplasat contribuabilul şi luat la evidenţă de organul fiscal.

 

Codul capitolului clasificaţiei de venituri bugetare

Codul paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare

Denumirea

1

2

3

111

201

Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată

111

211

Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător

111

221

Impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate.

115

012

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova

115

023

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate

115

04

Impozitul privat

115

102

Accize la materialul vinicol

115

112

Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase

115

122

Accize la vinurile din struguri şi vinurile efervescente

115

132

Accize la bere

115

142

Accize la produsele din tutun

115

152

Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante)

115

162

Accize la benzină şi motorină

115

172

Accize la alte mărfuri

115

183

Accize la autoturisme

115

243

Accize la produsele petroliere, altele decît benzina şi motorina

115

435

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

115

44

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

115

45

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise

115

46

Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

115

47

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

115

48

Taxele pentru gazul lichefiat importat şi pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto

115

49

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare.

115

50

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

115

55

Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate

115

60

Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a mijloacelor mass-media

115

63

Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice

115

67

Taxa pentru revitalizarea viticulturii

116

055

Taxa pentru asistenţa vamală în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale

116

105

Plata – garanţie de la drepturile de export-import

116

11

Taxa consulară

116

154

Drepturi de export-import achitate în avans

121

02

Dividende aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni

121

03

Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat

121

10

Soldul profitului net al Băncii Naţionale a Moldovei

121

11

Dobînzi la creditele acordate de la bugetul de stat

121

12

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare

121

15

Dobînzi de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitare

121

16

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe

121

31

Arenda pentru resursele naturale

121

33

Plata pentru arenda terenurilor cu o altă destinaţie decît cea agricolă

121

35

Chiria bunurilor proprietate publică

121

36

Alte venituri din proprietate

122

10

Taxa de stat pentru cauzele examinate de Judecătoria Economică

122

11

Taxa de stat pentru cauzele examinate de judecătorii şi alte organe de resort

122

12

Taxa de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege

122

13

Încasări pentru serviciile prestate de notarii de stat

122

22

Taxa pentru eliberarea paşapoartelor

122

26

Taxe percepute de poliţia rutieră

122

33

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de deschidere şi prelungire a termenului de activitate a reprezentanţelor, firmelor, băncilor şi organizaţiilor străine

122

39

Venituri de la includerea în tariful la gazele naturale a mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate pentru răscumpărarea cambiilor

122

40

Alte încasări

122

50

Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

122

55

Taxa de executare

122

56

Încasări de la investitorii sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie

122

57

Încasări din salariul net al executantului serviciului civil

122

58

Plata persoanelor juridice care prestează servicii de telefonie mobilă

122

59

Plata suplimentară obligatorie de la perfectarea şi eliberarea certificatului de eliberare al automobilului

122

60

Plata suplimentară obligatorie de la cumpărarea valutei străine în casele de schimb valutar

122

61

Taxa pentru dezvoltarea culturilor nucifere

122

62

Plata în fondul de risc

123

01

Amenzi şi sancţiuni administrative

123

02

Amenzi aplicate de poliţia rutieră

123

04

Amenzi aplicate de Serviciul Control Financiar şi Revizie de pe lîngă Ministerul Finanţelor

123

05

Amenzi aplicate de Inspecţia de Stat în Construcţii

123

06

Amenzi pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor

123

07

Amenzi aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat

123

08

Amenzi aplicate de organele Serviciului de Informaţii şi Securitate

123

09

Amenzi aplicate de Curtea de Conturi

123

11

Încasări de la vînzarea averii şi valutei confiscate

123

12

Amenzi pentru nerepatrierea la termen a încasărilor valutare

123

14

Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale

123

15

Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare

123

17

Amenzi aplicate de centrele de medicină preventivă

211

01

Mijloace din privatizarea bunurilor proprietate publică

211

03

Mijloace din vînzarea bunurilor proprietate publică

211

05

Mijloace din vînzarea pachetelor de acţiuni şi/sau părţilor sociale

211

09

Mijloace din privatizare conform proiectelor individuale

212

01

Mijloace băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului

411

00

Granturi interne

412

01

Granturi externe pentru susţinerea bugetului

412

02

Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe

Note:

1 – 111 §20 – §22 Pentru contribuabilii înregistraţi în mun. Chişinău şi Bălţi;

2 – 115 §01; 115 §10 – §17 – cu excepţia contribuabililor înregistraţi în UTA Găgăuzia;

3 – 115 §02; 115 §18; 115 §24 Numai pentru beneficiarul Inspectoratul Fiscal de Stat;

4 – 116 §15 – vezi punctul 30 la scrisoare;

5 – 116 §05,116§10 şi 115 §43 – Pentru plăţile administrate de organele vamale vezi punctul 31 la scrisoare.

 

Anexa nr. 2

 

Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale

Beneficiar: Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr. 4);

Codul fiscal: 1006601000037;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul bancar: Anexa nr. 4;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX XX XXXX, unde:

XXX XX

– codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare;

XX

– codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (Anexa nr. 3);

XXXX

– codul statistic al localităţii unde este amplasat contribuabilul şi luat la evidenţă de organul fiscal.

 

Codul capitolului clasificaţiei de venituri bugetare

Codul paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare

Denumirea

1

2

3

111

01

Impozitul pe venit din salariu

111

05

Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare

111

09

Alte impozite pe venit

111

201

Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată

111

211

Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător

111

221

Impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate

114

01

Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

114

02

Impozit funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă

114

03

Impozit funciar încasat de la persoanele fizice

114

06

Impozit funciar pe păşuni şi fîneţe

114

07

Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

114

10

Impozit pe bunurile imobiliare a persoanelor juridice

114

11

Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice

114

14

Impozit pe bunurile imobiliare, cu destinaţie locativă din municipii şi oraşe, achitat de către persoanele fizice

115

012

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova

115

04

Impozitul privat

115

102

Accize la materialul vinicol

115

112

Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase

115

122

Accize la vinurile din struguri şi vinurile efervescente

115

132

Accize la bere

115

142

Accize la produsele din tutun

115

152

Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante)

115

162

Accize la benzină şi motorină

115

172

Accize la alte mărfuri

115

39

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

115

40

Taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale

115

41

Taxa amplasare a publicităţii

115

42

Taxa balneară

115

51

Taxa pentru apă

115

53

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior

115

54

Taxa pentru extragerea mineralelor utile

115

552

Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate

115

56

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

115

57

Plăţi pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare

115

60

Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a mijloacelor mass-media

121

02

Dividende aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni

121

12

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare

121

15

Dobînzi de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitare

121

22

Dobînzi aferente creditelor acordate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi şi bugetul municipal Bălţi la bugetele de nivelul unu

121

31

Arenda pentru resursele naturale

121

32

Plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă

121

33

Plata pentru arenda terenurilor cu o alta destinaţie decît cea agricolă

121

35

Chiria bunurilor proprietate publică

121

36

Alte venituri din proprietate

121

37

Taxa pentru patenta de întreprinzător

122

24

Încasările plaţilor de la persoanele internate în punctele medicale de dezalcoolizare

122

27

Taxa de piaţa

122

28

Taxa pentru amenajarea teritoriului

122

29

Taxa pentru cazare

122

30

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

122

32

Taxa de aplicare a simbolicii locale

122

34

Taxa pentru parcare

122

40

Alte încasări

122

41

Taxa de la posesorii de cîini

122

46

Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice

122

47

Taxa pentru efectuarea explorărilor geologice

122

48

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiilor obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

122

49

Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

123

01

Amenzi şi sancţiuni administrative

123

02

Amenzi aplicate de poliţia rutieră

123

11

Încasări de la vînzarea averii şi valutei confiscate

123

15

Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare

211

01

Mijloace din privatizarea bunurilor proprietate publică

211

02

Mijloace din vînzarea apartamentelor către cetăţeni

211

03

Mijloace din vînzarea bunurilor proprietate publică

211

05

Mijloace din vînzarea pachetelor de acţiuni şi/sau părţilor sociale

211

06

Mijloace din vînzarea încăperilor nelocuibile

212

02

Mijloace băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale

412

01

Granturi externe pentru susţinerea bugetului

412

02

Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe

Note:

1 - 111 §20 – §22 Pentru toţi contribuabilii, cu excepţia contribuabililor înregistraţi în mun. Chişinău şi Bălţi;

2 - 115 §01; 115 §10 – 115 §17; 115 §55; Numai pentru beneficiarul Inspectoratul Fiscal de Stat – contribuabilii înregistraţi în UTA Găgăuzia.

 

Anexa nr. 3 

Beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări

 

Codul

Denumirea

1

2

00

Ministerul Finanţelor

20

Serviciul Vamal

25

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

85

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Organele fiscale

01

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău

12

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Bălţi

30

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Anenii-Noi

31

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca

32

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni

34

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cahul

36

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cantemir

38

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi

40

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Căuşeni

43

Inspectoratul Fiscal de Stat pe U.T.A Găgăuzia

44

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimişlia

48

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni

50

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Donduşeni

52

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Drochia

53

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari

55

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Edineţ

57

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Făleşti

59

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Floreşti

61

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Glodeni

65

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti

67

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni

69

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Leova

71

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Nisporeni

72

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa

74

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei

76

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina

79

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîşcani

81

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Sîngerei

84

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Soroca

86

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Străşeni

88

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Şoldaneşti

89

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan-Vodă

91

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Taraclia

93

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Teleneşti

95

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni

 

Anexa nr. 4

Conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor pentru încasarea plăţilor în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

 

Denumirea trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Contul bancar al bugetului UAT

1

2

MF-TT Anenii-Noi

226633

MF-TT Basarabeasca

226650

MF-TT Bălţi

226602

MF-TT Briceni

226635

MF-TT Cahul

226610

MF-TT Călăraşi

226646

MF-TT Cantemir

226625

MF-TT Căuşeni

226608

MF-TT Chişinău - bugetul municipiului

226614

MF-TT Ciadîr-Lunga

226628

MF-TT Cimişlia

226637

MF-TT Coşniţa

226653

MF-TT Comrat

226609

MF-TT Criuleni

226629

MF-TT Donduşeni

226634

MF-TT Drochia

226642

MF-TT Edineţ

226604

MF-TT Făleşti

226621

MF-TT Floreşti

226643

MF-TT Glodeni

226622

MF-TT Hînceşti

226607

MF-TT Ialoveni

226631

MF-TT Leova

226638

MF-TT Nisporeni

226647

MF-TT Ocniţa

226636

MF-TT Orhei

226605

MF-TT Rezina

226639

MF-TT Rîşcani

226623

MF-TT Sîngerei

226624

MF-TT Soroca

226611

MF-TT Străşeni

226632

MF-TT Şoldaneşti

226640

MF-TT Ştefan-Vodă

226645

MF-TT Taraclia

226612

MF-TT Teleneşti

226641

MF-TT Ungheni

226606

MF-TT Vulcăneşti

226627

 

Anexa nr. 5

Conturile trezoreriale de încasări pentru virarea amenzilor aplicate de poliţia rutieră

 

Denumirea organelor fiscale

Contul trezorerial pentru virarea amenzilor aplicate de poliţia rutieră

1

2

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău

12302010100

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi

12302120300

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Anenii Noi

12302301001

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca

12302311201

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni

12302321401

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cahul

12302341701

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cantemir

12302362101

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi

12302382501

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Căuşeni

12302402701

Inspectoratul Fiscal de Stat pe U.T.A Găgăuzia

12302439601

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimişlia

12302442901

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni

12302483101

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Donduşeni

12302503401

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Drochia

12302523601

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari

12302533810

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Edineţ

12302554101

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Făleşti

12302574301

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Floreşti

12302594501

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Glodeni

12302614801

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti

12302655301

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni

12302675501

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Leova

12302695701

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Nisporeni

12302716001

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa

12302726201

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei

12302746401

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina

12302766701

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîşcani

12302797101

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Sîngerei

12302817401

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Soroca

12302847801

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Străşeni

12302868001

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Şoldaneşti

12302888301

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan-Vodă

12302898501

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Taraclia

12302918701

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Teleneşti

12302938901

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni

12302959201

 

Anexa nr. 6

Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul bancar: 331701;

Contul trezorerial de încasări: XXXXX 85 XXXX, unde:

XXX XX

– codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare;

85

– codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (CNAS);

XXXX

– codul statistic al localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului şi luat la evidenţă de organul fiscal.

 

Codul capitolului clasificaţiei de venituri bugetare

Codul paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare

Denumirea

1

2

3

112

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori

112

021

Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

112

03

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii individuale, virate de persoanele fizice, proprietari de terenuri agricole

112

05

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii individuale virate de persoanele care au încheiat contract individual

112

06

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii patentei de întreprinzător

112

11

Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen de către angajatori a contribuţiilor sociale de stat obligatorii

112

12

Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

121

19

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti ale bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile bancare

121

20

Dobînzi de la plasarea mijloacelor excedentului bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile depozitare bancare

121

21

Dobînzi de la valorile mobiliare de stat procurate din contul mijloacelor excedentului bugetului asigurărilor sociale de stat

123

01

Amenzi şi sancţiuni administrative

123

19

Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat

 

Notă: 1 Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de salariaţii asiguraţi, de către persoane fizice, ce desfăşoară activitate pe cont propriu, virate de avocaţi şi notari privaţi.

 

Anexa nr. 7

Clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul fiscal: 1006601000037;

Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;

Codul băncii: TREZMD2X;

Contul bancar: 331891;

Contul trezorerial de încasări: XXX XX 25 XXXX, unde:

XXX XX

– codul capitolului şi paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare;

25

– codul beneficiarului conturilor trezoreriale de încasări (CNAS);

XXXX

– codul statistic al localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului şi luat la evidenţă de organul fiscal.

 

Codul capitolului clasificaţiei de venituri bugetare

Codul paragrafului clasificaţiei de venituri bugetare

Denumirea

1

2

3

113

01

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi în mărime procentuală

113

02

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de persoanele fizice cu domiciliul permanent în Republica Moldova

121

23

Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la conturile bancare

121

24

Dobînzi de la depunerea mijloacelor băneşti ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la conturile depozitare

122

40

Alte încasări (inclusiv în urma acţiunilor de regres)

123

01

Amenzi şi sancţiuni administrative

123

07

Amenzi aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat

411

00

Granturi interne

412

01

Granturi externe pentru susţinerea bugetului

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova

nr. 191–192 din 25 decembrie 2009, partea III, art. 853

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.